Strona główna

Regulamin

REGULAMIN

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.paulina-witczak.pl

Sklep internetowy www.paulina-witczak.pl – serwis internetowy dostępny pod www.paulina-witczak.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

Ebook – książka w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, telefon komórkowy, tablet)

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Paulina Witczak Medycyna Odżywiania a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Właściciel: Medycyna Odżywiania Paulina Witczak, adres działalności: Towarowa 4/41, 61-896 Poznań, NIP:6961875151, REGON: 381613664

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.paulina-witczak.pl
Sklep internetowy, działający pod www.paulina-witczak.pl, prowadzony jest przez Medycyna Odżywiania Paulina Witczak, Towarowa 4/41, 61-896 Poznań, NIP:6961875151, REGON: 381613664
Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

Wymagania techniczne

Aby dokonać zakupu e-book’a i korzystać z niego wymagane są:
– posiadanie urządzenia mającego dostęp do Internetu celem pobrania e-booka,
– posiadanie programu odczytującego pliki w formatach PDF

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.paulina-witczak,pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
a) imię i nazwisko / nazwa firmy
b) adres dostawy
c) e-mail
d) telefon kontaktowy
e) NIP – w przypadku prośby o fakturę
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Medycyna Odżywiania Paulina Witczak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi założenia konta Klienta z uwagi na podanie przez Klienta błędnych danych.

Dostawa

Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Rodzaje i ceny dostaw:
a) przesyłka mailowa: 0 zł

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i wszystkich krajów na świecie.
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez drogę elektroniczną: klient po zaksięgowaniu płatności otrzymuje na podany podczas składania zamówienia mail, e-book do pobrania. E-booka można pobrać raz. Czas na pobranie to 14 dni.
Termin realizacji zamówienia wynosi trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.
Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura.

Ceny i metody płatności

Ceny e-booków podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatki. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 46 1600 1462 1874 0156 3000 0001

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

Usługodawca jest obowiązany do dostarczenia e-booka bez wad.
Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Klientowi i gdy: ebook jest uszkodzony lub niekompletny lub nie odpowiada opisowi dostępnemu na stronie.
Jeżeli którakolwiek z wymienionych wad zostanie przez Klienta stwierdzona, ma on uprawnienie do żądania wymiany e-booka na wolny od wad.
Wszelkie problemy należy zgłosić mailowo pod adresem medycynaodzywiania@gmail.com

 

Polityka prywatności i danych osobowych oraz ich ochrony

Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest zapoznanie się z polityką prywatności oraz zaznaczenie odpowiedniego pola stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
Administratorem danych osobowych Klienta jest Medycyna Odżywiania Paulina Witczak z siedzibą w Poznaniu 61-896, ulica Towarowa 41/4, NIP 6961875151, REGON 381613664.

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia drogą elektroniczną Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, przechowania danych osobowych dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

Prawa własności intelektualnej

Właściciel informuje Kupującego, że e-booki dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Właścicielowi.
Właściciel poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie e-booków przez Kupującego bez zgody Właściciela stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
Klient nie jest uprawniony do:
– utrwalania i zwielokrotniania utworu
– wprowadzania, w całości lub fragmentach e-booka do obrotu,
– użyczenia e-booka w zakresie przekraczającym dozwolony użytek osobisty,
– rozpowszechniania e- booka oraz jego fragmentów (za wyjątkiem okładki i dowolnej treści ebooka nieprzekraczającej 100 znaków)

Postanowienia końcowe

Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.